Изключителна доживотна гаранция за собствениците на къщи!

 

 

    ВКЛЮЧВА:

 

* Автоматично прехвърляне

 

* Без удръжки – Такси или Сервизни Такси

 

* Покритие против натрупване на варовикови образувания

 

* Crane високотехнологични облицовки (siding)

 

1. Дефиниции на Термините

Терминът “ИЗКЛЮЧИТЕЛНА” означава, че Оригиналната Доживотна Ограничена Гаранция се издава изключително и изрично на упоменатия(те) собственик(ци) на къщата(те) който/които е/са оригиналния(те) купувач(и) на плътните облицовки (siding) от винил, софити и/или аксесоари от плътен винил. Терминът “ДОЖИВОТНА” означава действителния период на пълен живот (т.е. до смъртта) на оригиналните собственици/купувачи на къщата – но само при условие, че въпросният(те) собственик(ци) остане(ат) собственик(ци) основен(ни) обитател(и) на къщата, без прекъсване. При настъпването на момент, когато оригиналният(те) собственик(ци) / купувач(и) вече не е/са постоянен(и) обитател(и) на къщата – по която и да било причина (с изключение на (а) продажба на къщата на друга страна – или – (б) обозначаването на къщата като инвестиционен или наемен имот – тогава гаранционното покритие автоматично се трансформира в ново 60-годишно Ограничено Гаранционно Покритие с начало от датата на оригиналния монтаж.

2. Настоящите строителни продукти от плътен винил са произведени чрез използването на най-добрите суровини в съчетание с най-висококачествената изработка и техники на производство. Производителя гарантира, че облицовките (siding) от винил не ще се белят, набъбват от мехури, изронват или корозират в резултат на производствени дефекти или в резултат на излагане на морски въздух (солени пръски). В допълнение, облицовките (siding) от плътен винил не провеждат електричество и не пречат на радио или телевизионните сигнали. Ако която и да било част или количество от облицовките не отговарят на критериите за качество в резултат на производствени дефекти – производителят издава изключителна гаранция за:

--------------------------------------------------------------------------------------------------

(Имена на настоящите собственици или купувачи на имота)

------------------------------------------------------------------------

(Адрес ул., Град, Пощенски код)

отстраняване на дефекта или замяна (по избор на производителя) – включително чрез покриване на разходите за труд и материали, които не могат да надхвърлят оригиналната цена на закупуване. Гаранцията започва да тече на:

-------------------------------------------

(Дата за завършване на монтажа)

(Гореспоменатите имена, адрес и дата за приключване на монтажа трябва да съвпадат с отразеното в картона за Идентификация на Собственика.)

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОГРАНИЧЕНО ПОКРИТИЕ ЗА ПОДМЯНА

3. Щети нанесени от градушка

Облицовките (siding) от плътен винил са изключително здрави и ще устоят на въздействието на нормална буря с градушка. При възникването на щети в резултат на буря с градушка, производителят ще набави материали за подмяна на облицовките (siding) , които са били повредени отвъд покритото от гаранцията за покритие на собственика на имота, без обичайните удръжки. Налага се представянето на доказателство за подаване и резолюция от страна на застрахователната компания на собственика на имота преди окончателното уреждане на подобен иск. Производителят не ще бъде отговорен за разходите за труд свързани с подмяната на повредените от градушката материали или за каквито и да било свързани транспортни разходи.

4. Нормално стареене

Очаква се излагането на атмосферните условия да предизвика постепенна и еднаква промяна на цвета (т.е. при нормално въздействие на атмосферните условия). Промяната би могла да варира в зависимост то географското положение и излагането на стените на влиянието на атмосферните условия. Ако облицовките (siding) променят цвета си над 4 стандартни индустриални нива по време на живота и пребиваването на оригиналния собственик на имота, съгласно определението на производителя, това ще се счита за прекомерно износване в резултат на въздействието на атмосферните условия и производителят ще ремонтира или подмени, по свой избор, засегнатите материали. Каквито и да било промени предизвикани от атмосферните условия, които засягат конкретна секция от стените, по начин, който се различава при различните панели също ще се счита за дефект и ще се покрива от сроковете и условията на настоящата гаранция (ефект на шахматната дъска). Тъмно кафявите разцветки са изключително податливи на износване под въздействието на метеорологичните условия и въпросните цветове не носят гаранция за прилагане по стени. Нормално е изложените на въздействието на метеорологичните условия материали да проявяват лека разлика в разцветката в краищата (или при линията на сянката) – както и под защитените зони от стрехите или навесите. Дефектите ще бъдат отстранени по избор на производителя чрез ремонтиране или подмяна на засегнатите панели. Също може да има разлика в цвета на каквито и да било нови панели използвани за подмяна и оригинално монтираните панели в резултат на въздействието на атмосферните условия, но това не означава, че облицовките (siding) са дефектни. Срокът на въпросното покритие ще започне да тече от датата на оригиналния монтаж и ще продължи своето действие съгласно сроковете отразени в гаранцията издадена на оригиналния собственик или съгласно програмата за рехвърлянето и, ако това е приложимо.

5. Гаранция против натрупването на варовикови отлагания

Облицовките (siding) на Crane са произведени с изключителната формула VYCRALAR a съдържаща преработен TiO 2 , и ние издаваме гаранция против образуването на варовикови отлагания, които биха могли да предизвикат неприятно обезцветяване на някои зони от облицовките (siding).

6. Набавяне на помощ по настоящата гаранционна програма

В разумен срок след откриването на подозиран производствен дефект, уведомете изпълнителя извършил монтажа и обяснете Вашата жалба. Изпълнителят, след лично извършване на инспекция, трябва да регистрира жалбата Ви, ако е приложима съгласно настоящата гаранция в Отдела за Гаранционно Обслужване, намираща се на адреса упоменат в този гаранционен сертификат. Необходимо е правилно да идентифицирате стила на облицовките (siding) и, ако това е възможно, производствения код заедно с датата и партидата.

От Изпълнителя ще се изисква да подаде подходящи снимки и/или мостри илюстриращи предполагаемия дефект. При получаване на кореспонденцията, производителят ще изиска каквато и да било допълнителна информация, включително каквото и да било изискване за инспектиране на място от представителя на производителя. Производителят не е изпълнител на монтажа и не издава гаранция за щетите или дефектите причинени от неправилен монтаж. Надлежният монтаж е дефиниран и описан в много публикации приети от индустрията.

Неправилният монтаж на продукта упоменат тук обезсилва всякакво гаранционно покритие. Производителят не ще бъде отговорен по какъвто и да било начин за отсъствието на добри характеристики в резултат на действията на монтиращия изпълнител. Ако монтиращият изпълнител не може да бъде открит – и купувачът не може да комуникира чрез местния или регионален дистрибутор – цялата кореспонденция трябва да бъде насочена към Отдела за Гаранционно Обслужване на адреса упоменат тук по-долу, заедно с подходящи снимки и/или мостри. Производителят ще изиска доказателства за датата на извършване на монтажа по време на отправянето на молба за отстраняването на проблема. Съответно, ние ще изискаме коректна регистрация на идентификационния картон на купувача по време на оригиналното закупуване. Какъвто и да било ремонт или подмяна, които не са предварително разрешени, ще освобождават производителя от всякакви отговорности и задължения относно въпросните продукти.

Производителят запазва правото си да прекрати производството или да промени каквито и да било свои продукти – включително промени свързани със стила и цветовете – без да бъде отговорен за това пред оригиналния купувач или бъдещите приемници на настоящата гаранция. В случай, че подобно прекратяване или промяна причинят отсъствието на наличност на продукти покрити от настоящата гаранция, производителят ще има правото да подмени даден продукт – или да възстанови пропорционално разходите за подобна подмяна – изцяло по собствена преценка. Връщането на Идентификационния Картон на Оригиналния купувач/Собственик на къщата не е необходимо като условие за изпълнение на задълженията на производителя. Но това представлява най-удобния начин за установяване на самоличността на оригиналния купувач/собственик на къщата, както и датата на монтажа на продуктите на облицовки (siding), изработени от плътен винил – и производителят отправя молба. Идентификационния Картон да бъде попълнен и подаден по време на монтажа.

7. Прехвърляне на гаранцията

При продажба или прехвърляне на имота покрит от настоящата гаранция, новият собственик на имота може да получи ограничено гаранционно покритие за срок до 60 години от датата на оригиналния монтаж. Гаранционното покритие за промяната на цвета дискутирана в Раздел 4 не се покрива от прехвърлянето на гаранцията. Ограниченото гаранционно покритие се предлага автоматично и замества оригиналното покритие на собственика на имота/купувача, на оригиналния купувач, който се превръща в наемодател живущ извън имота и използва същия с цел отдаване под наем. Въпросната допълнителна гаранция ще тече от датата на оригиналния монтаж. Няма гаранционно покритие за последващи вторични (или бъдещи) получатели чрез прехвърляне – включително вторични купувачи на имота, които го отдават под наем с цел извличане на доходи.

8. Гаранционно Покритие – Нови Строителни Инсталации / Търговски Инсталации

В случай на монтиране на въпросните материали на новостроящ се дом – където материалът е бил оригинално закупен от строителя, изключителната гаранция на оригиналния собственик на къщата ще бъде определена и ще влиза в сила спрямо оригиналния купувач и живеещо в имота лице. Оригиналният купувач трябва надлежно да регистрира гаранцията при производителя. В случай на монтаж на търговски инсталации - като сгради с апартаменти, жилищни комплекси и т.н. – гаранционното покритие ще бъде пропорционално 60 години. През първите пет години след датата на завършване на оригиналния монтаж на продуктите, производителят ще, по свой избор, ремонтира или подмени облицовките (siding) от винил, които са се оказали дефектни съгласно сроковете и условията отразени тук, без собственика на имота да дължи заплащане за това. През шестата година, след датата на оригиналния монтаж, производителят ще поеме деветдесет процента (90% ) от гаранционните задължения съгласно сроковете и условията на настоящата гаранция. След това, през седмата и всяка следваща година, до дванадесетата година след датата на оригиналния монтаж на продуктите, делът на производителя по гаранционните задължения ще намалява с десет (10) процентни пункта, до тринадесетата и четиринадесетата година, когато задължението на производителя ще бъде двадесет (20) процента. През петнадесетата година след датата на оригиналния монтаж, задължението на производителя ще спадне до десет процента (10%) и ще остане на това ниво до края на останалия период от четиридесет и пет (45) години от шестдесет годишния гаранционен период. Настоящата гаранция не ще бъде удължавана от каквито и да било гаранционни ремонти или подмяна на материали.

9. Грижи и поддръжка

Въпреки, че въпросните плътни облицовки (siding) от винил са изработени от превъзходни, дълготрайни и издръжливи материали – както всички останали неща, те ще изпълняват функцията си ако са поддържани чисти и без натрупване на замърсители или друга чужда материя. Промишлените изпарения, пренасяните по въздуха замърсители, плесените или петната от ръжда трябва да бъдат надлежно отстранявани – най-често чрез обикновено и редовно обливане с вода на стената. Ако собственикът на къщата пропусне да почисти повърхността на облицовките (siding) от винил чиста и в резултат на това се акумулират вредни наслоявания, възстановяването на свежия и чист облик на стената може да се превърне в трудно изпълнима задача. При подобни случаи задължението за почистване ще бъде на собственика на къщата – а не на производителя или на изпълнителя извършил монтажа – и той ще трябва да възстанови повърхността на стените до постигане на чист и свеж облик.

СЛУЧАИ, КОИТО НЕ СЕ ПОКРИВАТ ОТ ГАРАНЦИЯТА

10. Гаранцията не покрива щети или дефекти проявили се в резултат на слягане или изместване на конструкцията в близост до повърхността, структурни дефекти на сградата, пожар, вятър, наводнение, гръмотевичен удар или други природни сили (с изключение на тези изрично упоменати в настоящата гаранционна декларация), предумишлени действия и неразумна употреба, злополуки, небрежност, излагане на въздействието на вредни химикали, замърсители, плесен – или щамове пренасяни по въздуха. Инсталирането на аксесоари – които са или присъщо несъвместими с облицовките (siding) на производителя или които са монтирани по начин влошаващ работните характеристики на плътните облицовки (siding) от винил – обезсилват настоящата гаранция.

ОГРАНИЧЕНИЯ

11. НЕ СЪЩЕСТВУВАТ ИЗРИЧНИ ГАРАНЦИИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА УПОМЕНАТИТЕ В НАСТОЯЩАТА ГАРАНЦИОННА ДЕКЛАРАЦИЯ. УСТНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ГАРАНЦИИ.

12. ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СА ОГРАНИЧЕНИ ЕДИНСТВЕНО И САМО ДО ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ИЗРИЧНО ПОЕТИ ТУК И (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА И ДО РАЗМЕРА, ДО КОЙТО НАСТОЯЩОТО ОГРАНИЧЕНИЕ ИЗРИЧНО СЕ ИЗКЛЮЧВА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ИЛИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО МУ ПРИЛАГАНЕ) НЕ ВКЛЮЧВАТ КАКВИТО И ДА БИЛО ОТГОВОРНОСТИ ЗА ВСЯКАКВИ СЛУЧАЙНИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ИЛИ КАКВИТО И ДА БИЛО ДРУГИ ЩЕТИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ КАКЪВТО И ДА БИЛО ИСК СЕ ОСНОВАВА НА ТЕОРИИ ЗА ДОГОВОРИ, НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ПРАВА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСК.

13. Някои щати не позволяват изключването или ограничаването на случайните или произтичащи щети, така че гореспоменатите изключения може да не важат за вас.

14. Настоящата гаранция Ви дава специфични законни права и Вие също може да имате други права, които варират от щат до щат.

15. НИКАКВИ СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ ИЛИ ДРУГИ ЛИЦА НЕ СА УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДА ПОЕМАТ ЗА НЕГОВА СМЕТКА КАКВИТО И ДА БИЛО ОТГОВОРНОСТИ В ДОПЪЛНЕНИЕ НА УПОМЕНАТИТЕ В НАСТОЯЩАТА ГАРАНЦИОННА ДЕКЛАРАЦИЯ.

 
Новини За нас Кариери Vynil Siding Institute